projekt

Wielkopolski Program Sukcesu Zawodowego

wzrost aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia u 96 osób uczących się lub zamieszkujących woj. wielkopolskie

Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt „Wielkopolski Program Sukcesu Zawodowego‟ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa. 

Nr projektu RPWP.06.02.00-30-0011/18.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia u 96 osób uczących się lub zamieszkujących woj. wielkopolskie (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), w tym minimum 20% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym 42 osoby bezrobotne i 18 bierne zawodowo oraz 36 osób (imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/pracujący w ramach umów cywilno-prawnych) przez indywidualnie dobraną ścieżkę aktywizacji zawodowej w okresie od 01.09.2019 do 31.05.2020.

Cel
projektu

Dla kogo jest projekt?

Grupa docelowa

0

Osoby bezrobotne

0

Biernych zawodowo

Z jakich grup zawodowych?

0

osób w wieku 50+

0

osób niepełnosprawych

0

osób długotrwale bezrobotnych

0

imigrantów

0

reemigrantów

0

odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

0

osoby niskich kwalifikacjach

0

osób ubogich pracujących

0

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilno- prawnych.

Rekrutacja trwa do lipca 2020

FORMY WSPARCIA:

Opracowanie lub aktualizacja dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania

2 godziny

Szkolenia zawodowe wraz z certyfikacją zewnętrzną

80 godzin szkolenia zawodowego + egzamin zewnętrzny

Pośrednictwo pracy

4 godziny

Staż zawodowy

3 miesiące

ZAPEWNIAMY:

  • Wykwalifikowaną kadrę doradców i trenerów
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin zewnętrzny
  • Stypendium szkoleniowe
  • Badania lekarskie
  • Ubezpieczenie NNW
  • Stypendium stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu dla 60 uczestników projektu